ලස්සන කාන්තාවක් ආශ්වාදයක් සොයමින් සිටී

අංකුර කලාකාරියක් (ජෙසිකා ඩ්‍රේක්) ඇයව සොයා තම පෙම්වතා හැර යයි. විශාල නගරය තුළ නව ආදරය සහ ජීවිතය සොයා ගන්නා විට ඇයගේ කලාත්මක පැත්ත පමණක් හඳුනා ගැනීමට උපදේශකයෙකු ඇයට උපකාර කරයි.