සම්පූර්ණ ශරීරය සම්බාහනය කිරීමෙන් පසු එමා බට් ඇගේ සුළු පුතාට කෙලවයි

එමා බට් ඇගේ සම්බාහන ශිල්පියාගෙන් දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුණු විට, සැසිය අවලංගු කළ යුතු බව පවසමින් ඇගේ සම්බාහනය සඳහා සියල්ල සූදානම් වේ. ඇගේ සුළු පුතා සෑම් ගෙදර සිටින බවත් සමහර විට ඔහුට ඇයට සම්බාහනය කළ හැකි බවත් දැනගත් විට ඇගේ බලාපොරොත්තු සුන්වීම ප්‍රීතියට හැරේ. සෑම් ඇගේ ඇගිල්ලේ ඔහුගේ ඇඟිල්ල ඇලවීමට තීරණය කරන තුරු සම්බාහනය ඉතා හොඳින් සිදු විය. ඇය ඔහුට පාඩමක් ඉගැන්වීමට තීරණය කළාය, ඔහුට ඔහුගේ කුඩම්මාට ඔවුන්ගේ සාලය පුරාම කෙලවන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා.