ආලියා ප්‍රේමය තම රවටාගත් සැමියාගෙන් පළිගැනීමට සුළු පුතුට කෙලවයි

ටෝනි ප්‍රොෆේන්ගේ තාත්තා මුළු කාලයම තමාව රවටා ඇති බව සුළු මව ආලියා ලව් දැනගත් පසු, ඇය ඔහුව නිවසින් පන්නා දැමීමට තීරණය කරයි. ඔබටත් යා යුතුදැයි ටෝනි ඇසූ විට, ආලියා ඔහුට නැවතී සිටීමට හැකි සියලු ක්‍රම පවසන විට, එවැනි ආදරණීය කුඩම්මා කෙනෙකු ලැබීමට ටෝනි වාසනාවන්තයි.