අං ඇති අය සෝෆා මත කෙලවමින් සිටිති

ඇලෙක්ට්‍රා ඇගේ සැමියා මයිකල් සමඟ තනිව ආදර සති අන්තයක් බලා සිටි නමුත් මයිකල්ට වෙනත් සැලසුම් තිබේ. ඔහු සිතුවේ ස්වින්ගර්ස් නිවාඩු නිකේතනයකින් තම බිරිඳව මවිතයට පත් කිරීම විවාහය කුළුගන්වනු ඇති බවයි! ඔවුන්ගේ හෝටල් කාමරයේ තවත් යුවළක් හමුවීම ගැන ඇලෙක්ට්‍රා කම්පනයට පත් වේ, නමුත් සමහර විට මෙය ඇගේ විවාහයට අවශ්‍ය කම්පනයයි.