රැවුල කපාපු පුකේ ක්‍රීම්පිස් උනා විතරයි

එය නැවතත් වසරේ කාලයයි: මාර්තු 14 - ස්ටීක් සහ බීජේ දිනය! ජොනී සින්ස් මෙම උණුසුම් නිවාඩුව ගැන කිසි දිනෙක අසා නැත, නමුත් ඔහු නිසැකව ම සාරා වැන්ඩෙලා මෙනවියට ඔහුට ලණු පෙන්වීමට ඉඩ දීම ගැන සතුටු වනු ඇත. ඉගෙන ගන්න, ප්‍රචාරණය කරන්න, හෙටක් නැහැ වගේ සාරා ඇගේ මිනිසා උරා බොනවා බලන්න.