ලෙස්ලි සෙන් ගමන ගියේය

ලෙස්ලි සෙන් අපව ඇය සමඟ රැගෙන ගොස් මිතුරන් සමඟ සාදයක් පවත්වා, පසුව වෙරළට ගොස් ජෙට් ස්කී පදින්න. වෙහෙස මහන්සි වී දිනකට පසු ඇය විවේකී වන අතර හොඳ රැවුලක් ලබා ගනී.

2022-03-23 14:03:55 456 01:25
Tags :