කළු හසි ලාලා අයිවීට කෙලවපු බෝල ගැඹුරුයි

ඇයගේ ඊළඟ කොක්කප් එකට ප්‍රමාද වී දුවමින්, ලාලා අයිවී රියදුරු ස්ටර්ලින් කූපර්ට ඔහුගේ මෝටර් රථයේ පිටුපස අසුනේ සැරසී සිටින විට පීප් ෂෝ එකක් ලබා දෙයි. අවසාන මොහොතේ සිදු වූ වෙනස්කම් නිසා ඇයගේ මුරණ්ඩු පත්වීම ව්‍යර්ථ වූ විට, ඇය තෘප්තිමත් කිරීමට ස්ටර්ලින් වෙත හැරේ.