සෙත් හොලිගේ පුණ්‍ය කටයුතු සඳහා පරිත්‍යාග කරයි

සෙත් ගැම්බල් ඔහුගේ ඇඳුම් පුණ්‍ය කටයුතු සඳහා පරිත්‍යාග කරන අතර හොලි හැල්ස්ටන් ඒවා ලබා ගනී. ඒත් සෙට් එක හොලිගේ කූච් එක ඇතුලේ බඩු ගන්නවා වගේ.

2022-03-16 02:37:07 544 10:36
Tags :