බිරිඳ ජේඩන් ජේම්ස් සමඟ කාන්තා කාමරය ඇතුළත

සිත් ඇදගන්නාසුළු බිරිඳක් වන ජේඩන් ජේම්ස් තම සැමියා කාන්තා කාමරය තුළට ඇදගෙන ගොස් ඔහුගේ පිම්බෙන මස් කණුවේ රස බැලීමට ඇගේ ආශාව පාලනය කර ගත නොහැක.