කේන්ද්‍ර කාම ආශාව සඳහා ජොනී ඔහුගේ විවාහය ඉවතට විසි කරයි

මල්ලවපොර ක්‍රීඩක ජොනී සින්ස්ගේ අනියම් බිරිඳ ව්‍යායාම් ශාලාවට පැමිණි මොහොතේ, ඔහු එම බූරු කෑල්ල වෙනුවෙන් ඔහුගේ විවාහය ඉවත දැමීමට කැමති වීමට හේතුව ඔවුන් ක්ෂණිකව දැන සිටියහ.