මල් නැත, මට ඔබේ දැඩි බිම්මල්-හිස අවශ්‍යයි

ඇගේ නව බෝයිලට්ගේ මිහිරි හා මුසු ක්‍රියාවන්ගෙන් වෙහෙසට පත් ඇරියෙලා, කේරාන්ට තම ජීවිතය උණුසුම් කර ගැනීමට සහ ඇයට ලබා දීමට එක්ස් ශ්‍රේණිගත කළ චිත්‍රපටයක් පෙන්වීය.

2022-03-20 04:17:54 701 02:11
Tags :