අම්මා කලිසමට යටින් බල්ජ් එකක් දකිනවා

ටයිලර්ගේ අම්මා අවාසනාවන්ත ලෙස ඔහු අසල නොසිටියේ ඇගේ පුතා වෙත හදිසි සංචාරයක් කරයි. නමුත් ඒ වෙනුවට Keiran නිවසේ සිටින අතර ටයිලර්ගේ උණුසුම් මව රැකබලා ගත්තේය.

2022-03-25 09:50:10 314 14:00
Tags :