බූරු ගණිකාවක් වන කේන්දර කාම දැඩි තුඩ උරා බොන අතර ඇඳේ තැළෙයි

කේන්දරා ඇගේ ස්වයං-සම් පදම් කිරීමේ යන්ත්‍රයේ සිර වූ විට, ඇය උදව් සඳහා තම සැමියාට කතා කරයි. සුපුරුදු පරිදි, ඔහු ඇයට උදව් කිරීමට නොහැකි තරමට කාර්යබහුල බැවින් ඇය ඒ වෙනුවට ඔහුගේ හොඳම මිතුරා වන ජොනීට කතා කරයි. ජොනී උදව් කිරීමට සතුටු වන අතර ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන්, කේන්දරා ඔහුට ඔහුගේ විශාල බරින් ඇගේ තෙත් පුක පුරවා ගැනීමට ඉඩ දෙයි.