ක්‍රිසි ලින් බ්ලොජොබ් ලබා දී ඇගේ නිදන කාමරය පුරා කෙලවරයි

ලූකස් ඔහුව සහ ඔහුගේ බිරිඳගේ මිතුරිය වන ක්‍රිස්සි ලින් සමඟ ද්විත්ව හමුවීමකට යාමට යන විට, ක්‍රිස්සි දොරෙන් පිටතට යාමට ප්‍රමාද වී සිටිනු ඔහු දකී. ක්‍රිසි ඔවුන්ගේ ෂින්ඩිග් සඳහා ඇඳුම් මාරු කර ගැනීමට උඩුමහලට යන නමුත් සරාගී යට ඇඳුම් ඇඳීමට ඇගේ මිහිරි කාලය ගත කරයි. බලන්න - ලූකස් නොඉවසිලිමත් වී ඇයව පරීක්ෂා කිරීමට පැමිණෙන බව ක්‍රිසි දනී, ඇගේ ඇඳුමෙන් ඇයව ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි බව සොයා ගනී. රාත්‍රී ආහාරයට පෙර ඉක්මන් හොර මගුලක් වැනි කිසිවක් නැත!