ඔඩ්‍රි බිටෝනි ඇඳේ සිටින රැවුල වවාගත් පුද්ගලයා සතුටු කරයි

බිග් ටිට්ස් ඕඩ්‍රි බිටෝනි ඇගේ මෝටර් රථය ඇගේ සැමියාගේ සාප්පුවේ තබා ඇතත් ඇය එය එහි තබයි, එවිට ඇයට නව සේවකයා පරීක්‍ෂා කර ඔහු අපිරිසිදු බිරිඳක් මෙන් පදින්න පුළුවන්.

2022-03-21 12:19:51 1708 02:55
Tags :