බ්‍රිජට් බී ඇගේ නව රැකියාවට කැමතියි

බ්‍රිජට් ඇගේ පන්ති කාමරයට පැමිණෙන්නේ ලියකියවිලි කිහිපයක් අල්ලා ගැනීමටය. විවේකයක් ගැනීමට ඇය පිටුපසට හේත්තු වන විට ඇය තම මේසය යට ටයිලර් දකී. එය ටයිලර්ට කාර්යබහුල සතියක් වන අතර බී. ටයිලර් මහත්මියගේ පෑන්ටි ෂොට් එකක් ලබා ගැනීමේ වගකීම ඔහුට පැවරී ඇත. නමුත් වාසනාවන්ත වුවද, එය ඇගේ අවසන් දිනය වන අතර ඔහු ඔවුන්ගේ පින්තූරයකට වඩා ඇගේ පෑන්ටි සමඟ පිටව යා යුතු බව ඇය විශ්වාස කරයි. ඔහුගේ කුසලානය ලබා ගැනීමට, ඔහුට ඇයව කෙලවිය යුතුය!